Home     Grasduinen     Over     Zoektips     FAQs     Disclaimer     Meertens Instituut         english

Nederlandse Liederenbank


Engelse tekst
[22] Ick weet niet wat myn Vryster schort

Lied van een vrijer die misschien iets te ver gegaan is bij het zoenen. Tenminste, dat vindt het meisje. Hijzelf houdt bij hoog en laag vol dat er niets oneerbaars is gebeurd. Hij meent het heel serieus en wil met haar trouwen. Starter ontleende de melodie aan een ayre van Robert Jones (1600), waarvan hij het eerste couplet vrij letterlijk navolgde:

My mistress sings no other song (Mijn liefje blijft maar herhalen)
But still complains I did her wrong. (Dat ik haar slecht heb behandeld.)
Believe her not; it was not so, (Geloof haar niet: het is niet waar,)
I did but kiss her and let her go. (Ik heb haar alleen maar gezoend en toen laten gaan.)

Stemme: My Mistris sings no other song

Ick weet niet wat myn Vryster schort,
Sy klaeght dat ick haer eer verkort, (*1)
Maer 'k heb haer daer in noyt misdaen,
Want ick haer maer soende,
Niet schad'licks doende,
Want ick haer maer soende,
En liet haer gaen.

En of de soete bolle Meyd
Quansuys haer lieve schae beschreyd, (*2)
Al seyd sy, "'t is met my geschied: (*3)
Ick ben bedurven,
't Is al verkurven, (*4)
Ick ben bedurven,"
Gelooft haer niet.

Maer, Lief, waerom is 't dat ghy treurd?
Heb ick in 't kussen yet verbeurd? (*5)  
Ick sal 't verbet'ren, kom, kom by my:
'k Sal jou geen seer doen
Als ick jou weer soen,
'k Sal jou geen seer doen,
Gelooft het vry.

En wilje worden voort (*6) myn vrouw?
Siet hier ick sweer u by myn trouw,
En by myn Jan-Oom, (*7) dat 's veel geseyd:
Ghy sult verwachten
Veel soete nachten:
Ghy sult verwachten
Veel vrolickheyd.

Ghy sult al eten dat u lust,
Daeghs ende 's nachts worden gekust,
Met gecken, jocken en boertery, 
Sult ghy vaeck voelen 
Het lieflyck woelen,
Sult ghy vaeck voelen
Yet fraeyts by my.

(*1) te kort doe
(*2) zogenaamd haar aangename schade beweent
(*3) gedaan
(*4) verpest
(*5) iets misdaan
(*6) terstond
(*7) mogelijk is hier de bank van lening bedoeld, die wel als Jan-Oom werd aangeduid; dat zou de eed niet erg betrouwbaar maken
[22] I don't know what's bothering my lover

Song of a lover who has perhaps gone a little too far while kissing. At least, that's what the girl thinks. He himself swears up and down that nothing dishonorable has happened. He means it seriously and wants to marry her. Starter borrowed the melody from an ayre by Robert Jones (1600), following the first stanza almost literally:

My mistress sings no other song
But still complains I did her wrong.
Believe her not; it was not so,
I did but kiss her and let her go.

Tune: My Mistris sings no other song

I don't know what's bothering my mistress,
She complains that I sold her honor short,
But I have done nothing wrong to her,
Because I only kissed her,
Doing no damage,
Because I only kissed her,
And let her go.

And if that sweet soft maid
Pretends to mourn her lovely wound,
And says "It's all over with me:
I am ruined,
It's all messed up,
I am ruined,"
Don't believe her.

But, love, why are you weeping?
Have I done anything wrong while kissing?
I'll make it better; come, come close to me:
I will do you no harm
If I kiss you again,
I will do you no harm,
Believe you me.

And will you now be my wife?
Look here, I pledge you my troth,
And swear by my Uncle John (*1), and that says a lot:
You can look forward
To many sweet nights:
You can look forward
To frolicsome joy.

You shall eat all that you wish,
Be kissed day and night,
With silliness, jokes, and jests,
You will often feel
The waves of love,
You will often feel
Some pretty pricks with me.

(*1) "Uncle John" is possibly used here to indicate a pawn shop; i.e., the vow of the lover is not very reliable.

Translation: Ruth van Baak Griffioen

Camerata Trajectina (artiest), Dowland in Holland: Nederlandse liederen op Engelse wijzen in de Gouden Eeuw = Dutch songs on English tunes in the Dutch Golden Age. GLO 5260
2015
1: 22