Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Engelse tekst
2. OOST-INDISCH VAARDERS LIED

Willem Schellinger zingt over het leven van de manschappen die naar Oost-Indiƫ varen. Ze monsteren aan, nemen bij de Montelbaanstoren afscheid van hun liefjes, hangen in Indiƫ de beest uit, en als ze terug komen zijn ze het heertje - maar draaien er hun gage in zes weken doorheen. Dan kan het liedje weer overnieuw beginnen.

Oost-Indisch Vaarders Lied
Stem: Ik ging op eenen morgen

Komt al die mee wilt varen,
Maeckt kist en Bultsack ree. (*1)
Hoort wel na mijn verklaren,
Oostinjen die wil t'Zee.
Men Monstert hier het volck goet
En morgen de Soldaten,
Na Boort toe, metter spoet.

De Trommel heeft geslagen
Om morgen Scheep te gaen.
Loop aen, Vrienden en Magen, (*2)
En blijft doch nu niet staen;
Maar brenght ons na de Lichter, (*3) hoort,
Of aen Monckelmans Steyger, (*4)
Eer dat wij varen voort.

Dus ziet mense dan voeren
Al na de Lichter, hoort.
Dan roeptmen: 'Hadieu hoeren,
Wy gaen na Injen voort
Om Peper, voor vijf jaren, siet,
Wy zeylen met genuchten,
Weten van geen verdriet.

Als wy komen te stranden:
Al tot Batavia
En varen na veel Landen,
Van daer in Asia,
Hoe domineren (*5) wy daer dan:
Met suypen, vloecken, sweeren
Om 't seerst, wie 't beste kan.'

O Asia verheven,
Door u schoonheid vermaert
Gy doet mijn herte leven,
O Perel rijk en waert!
Vaerwel, Adieu, mijn tijd verdrijf,
Ik hoop haest weer te komen
Zo ik in leven blijf.

Hoe sietmen hier braveeren (*6)
Ons Indies-vaerders koen
Met schoone zijde kleeren,
Wie 't best hem voor kan doen;
En nu soo zijn sy Heeren, siet,
Maer 'k meen al van ses weecken
Voorwaer ook langer niet.

(*1): matras klaar
(*2): familie
(*3): scheepje om matrozen naar het grote schip te brengen
(*4): vertrekpunt bij de Montelbaanstoren in Amsterdam; met woordgrapje 'monkelman' (pruiler)
(*5): de baas spelen
(*6): hier (terug in Amsterdam) opscheppen

Uit: Willem Schellinger, 't Volmaeckte en Toe-geruste Schip, Amsterdam 1678.
2. EAST INDIAMEN'S SHANTY

Willem Schellinger sang about the life of the East Indiamen. They signed on, said farewell to their loved ones at Amsterdam's Montelbaans Tower, behaved like beasts in the Indies, and when they returned after about five years, they lorded it up - but only for six weeks, because by then they had spent their wages and the shanty could start afresh.

East Indiamen's Shanty
Tune: One morning I went for a stroll

Come all who want to sail with us,
make ready your ship's chest and mattress.
Listen well to my story:
The East Indiamen want to put to sea.
They recruit good shipping folk here
and tomorrow the soldiers.
On board: with speed!

The drum has sounded
to go aboard tomorrow.
Walk with us, friends and relatives,
don't just stand there now;
But take us to the ship's lighter,
or to the jetty by the Montelbaans Tower
before we sail away.

Then they see who is accompanied
to the boat.
Then they will call: 'Adieu whores,
we're off to the Indies
to fetch pepper, for five years;
We sail with pleasure,
know of no sorrow.

'And when we arrive
in Batavia
and sail out from there
to many lands in Asia.
How we boss them around there
with drinking, cursing and swearing
we compete to see who's best.'

O lofty Asia,
By your famous beauty
You make me happy,
O rich and precious pearl!
Farewell, adieu, my pastime,
I hope to be back soon
If I stay alive.

How much back here (in Amsterdam)
our brave East Indiamen show off
with beautiful silk clothes,
who can put on the best show;
now they are gentlemen,
but remember, only for six weeks
and not a day longer.

Translation: Martin Cleaver

Camerata Trajectina (artiest), Van varen en vechten : liederen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (1602-1795). GLO 6054
2002
1: 2