Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch

Dutch Song Database

        - stanza search
        - melody search by keyboard        
  
sort by


song:

   
author:
L.C. [initialen] (auteur)
title: No. 53. In liet fen Radbod
first line: Iens boarte ik as berntsje mei haedstêf en kroan, / Mei skild en mei swird, dat ik swaeide aloan all songs with this text 
text norm: Iens boarte ik as berntsje mei haedstêf en kroan Mei skild (1 song)
no. of stanzas: 3
music: with musical notation
 
melody name:
tune indication:standard name of this melody:all songs sung to this melody
[geen wijsaanduiding]Sonst spielt' ich mit Zepter muzieknoot  (2 songs & extra informatie)

comment: Eenstemmige zang met pianobegeleiding.
record ID: 134492

source:

siglum:LoonBoer FrLb1914 (1914)
title:Frysk lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean. Op 'e nij biwirke en neigien fen [...]
page: p120 (song number 53)
available: scan of the full source (www.delpher.nl)