Home     Content     Browsing     Search Tips     FAQs     Progress     Disclaimer     Meertens Institute         dutch


Dutch Song Database


Eyn ander [16v]
Christe du byst dach vnd dat lycht
vur dyr en ys verborgen nycht
dyns vaders licht vnd clair gelantz
leer vns den wech der wairheit gantz

Wir bydden hyllige here dich
in dieser nacht behuede mich
yn dir so sy die raiste myn
lais vns diese nacht in vreden syn

Verdryff des swaeren slaiffes fryst
dat vns nyet bedriege des vyants lyst
dat dat fleysch yn duegden reyne sy
so staent wyr van swaren sunden fry

Nu slaeffet ougen sonder leydt
nw wach du hertz yn steducheit
vnd beschyrme vns godes rechte hant
vnd verloiss vns van der sunden bandt

Beschirmer aller Christenheit
dyn hulpe starck sy vns bereyt
nw helff vns here vys aller noyt
durch dyrre hylge funff wonden roit

Bedenck lieff here der swaerrer tzyt
der pynen die an dym lyff vergangen ys
die selen die dw hais verloist
den gyff lieff here dynen ewygen troist [17r]

Des vaders krafft vnd sones kunst
des hylgen geistes goide gunst
nw haue loff ere ind wirdicheit
der hoigeloyffte hylge dryueldicheit
Amen

[J. Oosterman]


1. 'Christus, u bent de dag en het licht. Voor u is niet verborgen uw vaders licht en zuiver aangezicht. Leer ons de weg der waarheid geheel en al.'

2. 'Wij bidden u Heilige Here, behoed mij in deze nacht. In u ligt mijn rust. Laat deze nacht vredig voor ons zijn.'

3. 'Verdrijf de zware, onbedorven slaap, zodat de listige vijand ons niet bedriege. Zodat het vlees rein en deugdvol is. Dan staan we van zware zonden vrij.'

4. 'Slaap dan ogen zonder leed. En waak , jij hart, in standvastigheid. Bescherm ons, rechten Gods, en verlos ons van de ketenen der zonden.'

5. 'Beschermer van alle Christenen, Uw sterke hulp is ons toebedeeld. Help ons nu, Here uit onze nood. Door Uw heilige vijf rode wonden.'

6. 'Bedenk, lieve Here, de zware tijd, de pijnen die aan Uw lijf voorbij getrokken zijn. Maar ook de zielen die U hebt verlost. Geef aan hen, lieve Here, eeuwige troost.'

7. 'De kracht van de Vader, de kunde van de Zoon, de gunst van de Heilige Geest. Heb nu lof, eer en waardigheid aan de hoge, geloofde, heilige Drie-enigheid! Amen.'

[parafr. vert. T. Br├╝ggemann]

Liedboek van Kathryn van Hatzfelt
1530-1540
Berlijn, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. germ. 4o 1480 (olim Cheltenham, Ms. Phill. 9649)
f16r